Flagship Projects

Hospital Analytical Service

Genetic diagnostic unit
งานบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

  • PCR-based genetic tests and DNA sequencing (ABI Sanger sequencing).
  • This service is available through Srinagarind Hospital and our network hospitals only.

ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์โมเลกุล สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม รวมถึงตรวจพันธุกรรมของโรคมะเร็ง ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานระดับสากล โดยรายการตรวจและคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจได้แสดงไว้ในลิงค์ https://kku.world/geneticslab

ทางห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์โมเลกุลได้ผ่านการรับรองห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189/15190 จำนวน 1 รายการคือ Prader-Willi /Angelman syndrome และเรามีการพัฒนาการตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงเครื่องมือการตรวจและวิธีการตรวจที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มรายการตรวจให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาผู้ป่วย

ค่าบริการห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์โมเลกุล ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (63265) 043-363265
ลำดับที่รายการตรวจราคา (บาท)
1Achondroplasia (FGFR3)3,000
2Fragile X syndrome (FMR1 MS-PCR)3,000
3Prader-Willi/Angelman syndrome (SNRPN MS-PCR)2500
4Whole gene sequencing (MYD88)6000
5Whole gene sequencing-HPRT1-related disorder; Lesch-Nyhan syndrome (HPRT1)6000
6Whole gene sequencing –SDHB6000
7Whole gene sequencing-NICCD, citrullinemia type II (SLC25A13)6000
8Whole gene sequencing-Niemann-Pick disease type A/B (SMPD1)6000
9Whole gene sequencing –Li-Fraumeni syndrome (TP53)6000
10Whole gene sequencing –Von Hippel Lindau disease (VHL)6000
11Whole gene sequencing –X-linked hyper IgM syndrome (CD40LG)6000
12Limited gene sequencing –FGFR3 related disorder (FGFR3)3000
13Comprehensive earrier screening (301 genes) (duo)45000
14Comprehensive earrier screening (301 genes) (single)31000
15Multi-gene panel (specific)16500
16Proactive cancer screen (61 genes)16500
17Proactive cardio screen (77 genes)16500
18Proactive genetic health screen (147 genes)31000
Contact (ติดต่อ ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเวชศาสตร์โมเลกุล)

Dr Worachat Lert-itthiporn (ดร. วรฉัตร เลิศอิทธิพร)
Email: woracle [at] kku.ac.th

Ms Kanokwan Imtawil (กนกวรรณ อิ่มถวิล)
Email: kanoim [at] kku.ac.th
Internal phone extension: 63265 dial 24

Water analysis unit
งานบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และผลิตน้ำ

  • Water quality assessment for drinking water and for research purposes.
  • We provide water analysis unit for public as well as private sectors.

หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็นหน่วยงานในสังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีหน้าทีให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำที่ใช้ผลิตอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล น้ำในหม้อต้มไอน้ำที่ใช้อบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์และงานซักฟอก รวมไปถึงน้ำเสียจากบ่อบำบัดของคณะแพทศาสตร์เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีและไม่ก่อมลพิษก่อนถูกปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติ  นอกจากนี้หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำยังเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านวิจัยและการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ โดยการผลิตน้ำกลั่นและน้ำปราศจากไอออนที่ได้คุณภาพและเพียงพอสำหรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ     

ด้านการบริการอื่นๆ หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำยังรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากหน่วยงานเอกชนภายนอกโดยเฉพาะ น้ำดื่มและน้ำประปาในโรงงาน เพื่อใช้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน้าที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ ภาควิชาชีวเคมี คือการให้บริการและสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อให้งานด้านการวิจัยและการเรียนการสอนรวมไปถึงด้านบริการอื่นๆ ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป

Contact (ติดต่อ หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำ)

Asst. Prof Raynoo Thanan (ผศ. ดร. เรณู ทานันท์)
Email: raynoo [at] kku.ac.th

Mr Aniwat Jandaeng (อนิวัฒน์ จันแดง)
Email: aniwatj [at] kku.ac.th
Internal phone extension: 63840